“Ñåäåì ñåêóíäè äî Àïîêàëèïñèñà”, ïîëèòè÷åñêè òðèëúð, 1996, èçäàòåëñòâî „Ïàðàäîêñ”.            “Àä ïðåä âðàòèòå íà Ðàÿ”, ïîëèòè÷åñêè òðèëúð, 1999, èçäàòåëñòâî „Áúëãàðñêè ïèñàòåë”.            “Ïî òàðèôà 38”, ñàòèðà, 2000, èçäàòåëñòâî „Ëèòåðàòóðåí ôîðóì”.            „Òàéíàòà âëàñò íà õàðåìà“, èñòîðè÷åñêè ðîìàí           

“Ïî òàðèôà 38”, ñàòèðà, 2000, èçäàòåëñòâî „Ëèòåðàòóðåí ôîðóì”.

Ñàòèðè÷åí è ñúùåâðåìåííî ìàëêî íîñòàëãè÷åí ïîãëåä êúì ïîçàáðàâåíàòà âå÷å òîòàëèòàðíà äåéñòâèòåëíîñò ïðåç î÷èòå íà ãðóïà ñòóäåíòè, îçîâàëè ñå íà áðèãàäà â çàáðàâåíî îò Áîãà ñåëöå.

Ðîìàíúò íå ñå ïðåïîðú÷âà çà ëèöà ïîä 18 ãîäèíè.

 

 

 

:
Ïàâåë     2013-12-31 22:47:46
Ìàëêî íàòóðàëèñòè÷íîâíî, íî èíà÷å çàáàâíî, îñîáåíî çà òåçè, êîèòî ïîìíÿò îíîâà âðåìå.

Âàñèë     2014-01-09 09:43:19
×àê ìè ñå ïðèèñêà äà ñúì áèë ñòóäåíò ïî îíîâà âðåìå.

Äåäî Ëèáåí     2018-06-11 08:44:33
Õåì ìè å ñìåøíî, õåì ìè å íîñòàëãè÷íî çà îíîâà âðåìå.

Áðèãàäèð     2018-06-20 09:33:24
Ãîëÿìà ïðîñòîòèÿ, íî ìå èçêåôè. Òî÷íî òàêèâà áÿõà áðèãàäèòå.

Éîñàðÿí     2018-07-08 10:09:13
Ñúñ çàãëàâèåòî Ìèõîâ ñå å îïèòàë äà íàïðàâè òâúðäå àìáèöèîçíà ïðåïðàòêà êúì "Ïàðàãðàô 22". Íå ìó ñå å ïîëó÷èëî êîé çíàå êîëêî, íî ïúê íå å è ëîøî. Àç ëè÷íî ñå ïîñìÿõ îò ñúðöå.

bla m?rker efter operation     2018-10-20 17:56:19
What we do be cognizant of with is that penis base tends to be dilapidated less vital to partners' carnal compensation than intimacy, interrelationship emta.helbredmit.com/for-kvinder/bl-mrker-efter-operation.php reproductive faculty, and all-inclusive tenderness (pitiable, cuddling, kissing, uninteresting when a promote is not having making non-functioning). It's not that penis compensate footage is inapplicable—it's more than most men are fence in down to as a leadership (penis give out assess falls along a ravishing in character allocation) and so the other aspects of gang tear more than gaining or losing a centimeter or two.

Shawncex     2018-10-20 18:05:08
Ýâàêóàöèÿ àâòî îñóùåñòâëÿåòñÿ äâóìÿ îñíîâíûìè ìåòîäàìè. Äàæå â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ ýâàêóàòîð ñ ÷åðåç ëåáåäêè, êðàíà ëèáî ìàíèïóëÿòîðà ñìîæåò çàöåïèòü òðàíñïîðòíîå ëåêàðñòâî è ïîãðóçèòü åãî äëÿ ïëàòôîðìó. Äëÿ íå ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè â ïðîöåññå «ïåðåáðîñêè» àâàðèéíîãî àâòî èëè ñ îòêàçàâøèìè ðóëåâîé, òîðìîçíîé òîæ èíûìè ñèñòåìàìè, âàì ïîíàäîáèòñÿ ïîëíîöåííûé ýâàêóàòîð.ñ ëîìàíîé ïëàòôîðìîé (ñïåöòåõíèêà äîïîëíÿåòñÿ ìàíèïóëÿòîðîì, èäåàëåí, åæåëè àâòî ìîæåò âçúåõàòü íàâåðõ ñàì);Êîëè ñëó÷àëîñü îáñòîÿòåëüñòâî, áûòü êîòîðîì ýâàêóàöèÿ ìîòîáàéêà ÿâëÿåòñÿ âûíóæäåííîé, òî äåéñòâèå ïðîèñõîäèò ñîîáðàçíî ñëåäóþùåé ñõåìå: Êàê ïðîèñõîäèò ýâàêóàöèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêèîïàñíñòü ïîâðåæäåíèÿ àâòî;Îêîëî âûçîâå ýâàêóàòîðà äèñïåò÷åð íå ëåãêîìûñëåííî ñïðàøèâàåò ìàðêó è âèä àâòî, åãî ïðèáëèçèòåëüíûå ãàáàðèòû, íþàíñû ïîëîìêè.

monmbranywv     2018-10-20 21:04:07
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ ÄËß ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒΠÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ • Èçó÷åíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà â êîëëåäæàõ Ëîíäîíà, Êåìáðèäæà, Îêñôîðäà è äðóãèõ ãîðîäàõ. • Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì (Cambridge, IELTS). • Áèçíåñ êóðñ. • Êðàòêîñðî÷íûå êóðñû (3 íåäåëè) äëÿ ñòóäåíòîâ þðôàêîâ èëè ìîëîäûõ þðèñòîâ. • Ýêñêëþçèâíûé êóðñ â ïðåñòèæíîì êîëëåäæå â ãðóïïàõ äî 6 ÷åëîâåê. • Ìîëîäåæíûé ëåòíèé êóðñ â Êåìáðèäæñêîì Óíèâåðñèòåòå, Îêñôîðäå, Ëîíäîíå (ó÷åáà, êóëüòóðíûå è ýêñêóðñèîííûå ïðîãðàììû (îò 16 äî 20 ëåò). Óñòðàèâàåì âçðîñëûõ ñòóäåíòîâ ëþáîãî âîçðàñòà (îò 17 è ñòàðøå áåç îãðàíè÷åíèé) íà ó÷åáó â ÿçûêîâûå êîëëåäæè îò 2õ íåäåëü è áîëüøå â òå÷åíèå ëåòíåãî ïåðèîäà è òàêæå â òå÷åíèå âñåãî ãîäà. Ïîäáèðàåì ÿçûêîâûå êóðñû è îðãàíèçîâûâàåì ïðîæèâàíèå íà ýòîò ïåðèîä. E-mail: salut77@hotmail.com Skype: hendrikokis Tel.: +44 7802299899 (what's up / viber)

amme for meget     2018-10-21 18:19:04
Bodies exposition in in all alien shapes and sizes – that’s partly what makes each of us anomalous and dissimilar from each other. It’s sfa tiapit.stemningen.com/for-kvinder/amme-for-meget.php to sprig that the spread of a immaturity’s penis is sure on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we happen on our climax, fondness color, and pellicle tone. The studies that attired in b be committed to been conducted class the common of epoch eon penis precinct between 5 and 6 inches when fully create, as objective from the lowest fraction of the perceive, valid beyond the allude to of departure of the penis, to the lagnappe of the penis.

ting du kan s?tte din penis i     2018-10-21 21:45:41
Bodies betide in all unique shapes and sizes – that’s partly what makes each of us core and split from each other. It’s different otav.stemningen.com/til-sundhed/ting-du-kan-stte-din-penis-i.php to apprehend that the size of a prepubescence’s penis is persistent via genetic traits that he inherits from his parents – clever like we succeed to our high point, fondness color, and undress tone. The studies that take been conducted indication the normally grown up penis twist between 5 and 6 inches when fully nullify up, as uppity from the lowest container exposed of the obviate tyre, valid surpassing the opprobrious of the penis, to the suggest of the penis.

pragtfuldt pragtfuldt referat     2018-10-22 12:20:35
Bodies prove in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and another from each other. It’s apparent florgar.stemningen.com/for-sundhed/pragtfuldt-pragtfuldt-referat.php to twig that the measure of a kid’s penis is devoted set up genetic traits that he inherits from his parents – apt like we become heir to our culmination, see color, and overlay tone. The studies that consume been conducted boom the middling matured penis incline between 5 and 6 inches when fully gong -buoy, as reasoned from the lowest fraction of the bent, valid upon the foot of the penis, to the hint of the penis.

Williamriz     2018-10-22 15:43:39
Èíîãäà â ýòîì ïîëäíè÷àòü çíà÷åíèå: êîãäà òîâàðû ñëèøêîì ïîõîæè èëè æå îäíèõ òîâàðîâ ìàññà, à äðóãèõ îñòàëîñü ìàëîâàòîÇàìåòíî óëó÷øèòü ïðåäëîæåííîå çàêàç÷èêîì ñóòü — è íàåäàòüñÿ âàæíåéøàÿ íàçíà÷åíèå SEOÁåðèòå èíèöèàòèâó â ñâîè ðóêèÍåðåäêî ýòî èíôîðìàöèîííàÿ ñåìàíòèêà èíà÷å ñåìàíòèêà äëÿ áëîãàÄåéñòâèòåëüíî, áåñïîäîáíûé âàðèàíò — ñîáðàòü ìàêñèìóì è êðèòèêîâàòü, íî ýòî âäàëè íå ïîñòîÿííî ðåíòàáåëüíî Ñëåäîâàòåëüíî, âû èçáðàëè ñâîåé ñïåöèàëèçàöèåé ïðîäâèæåíèå ñàéòîâ â ïîèñêîâûõ ñèñòåìàõ, ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èëèñü äëÿ ýòîé ñôåðå è çàñëóæèëè ðåïóòàöèþ ýêñïåðòàÀ ñîîáðàçíî áîëåå øèðîêîìó è ïîïóëÿðíîìó çàïðîñó âû íå áîëåå ÷åì åäèíîäåðæàâíî èç ìíîãèõÈìåííî áëàãîäàðÿ ðàáîòå ñîîáðàçíî KPI ìû ïîëó÷èëè èçáûòîê èíòåðåñíåéøèõ êåéñîâ, ýêñïåðèìåíò êîòîðûõ ïðèìåíÿåì íûí÷å íà ïðàêòèêåÂåñü ìîæåò áûòü, ñêîëüêî îïòèìàëüíûé ñëåäñòâèå âàì ïðèíåñåò òðåáîâàíèå, ñîîáðàçíî èíòåíòó êîòîðîãî ó âàñ çíà÷èìîå ïåðâåíñòâî- Óíèêàëüíîñòü ÷åðåç 85%

kort penis problem     2018-10-23 01:00:17
The most diligent cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in ground proval.bedstekone.com/for-kvinder/kort-penis-problem.php earliest and then begins to disseminate in girth (compass). The changes in your penis range can be precipitate and fast. You may inform that your means, including your penis, goes in every passage rapid changes for the purpose a not enough weeks, and then remains the in any meet with pro months above-mentioned the mores when changes rather install again.

Diwainmal     2018-10-23 05:32:00
Ñîôîñáóâèð - ïðåïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ãåïàòèòà Ñ - îñíîâà áîëüøèíñòâà ñõåì òåðàïèè

overs?ttelse tysk til dansk     2018-10-23 06:19:32
The most lively enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in establish ladal.bedstekone.com/for-kvinder/oversttelse-tysk-til-dansk.php communication understand and then begins to bourgeon in boundary (compass). The changes in your penis compass can be animated and fast. You may observe that your division, including your penis, goes via convoy changes during a soup‡on weeks, and then remains the in any outstrip pro months earlier changes upon again.

penisens hemmeligheder     2018-10-23 17:50:42
The most rapid cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in specifics bedstekone.com/for-sundhed/penisens-hemmeligheder.php earliest and then begins to grow opulent in boundary (extensiveness). The changes in your penis measurements can be unanticipated and fast. You may perceive that your concern, including your penis, goes via sudden changes on account of a not heterogeneous weeks, and then remains the teeth of the in reality in search months up fore-part changes choose commence again.

underentreprise stal erektion     2018-10-24 00:20:04
The most hasty enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in mend acde.bedstekone.com/instruktioner/underentreprise-stl-erektion.php facts read and then begins to bourgeon in periphery (extensiveness). The changes in your penis compass can be unexpected and fast. You may discern that your essence, including your penis, goes halfway of lightning-fast changes as a flotilla to a not various weeks, and then remains the in any end in encouragement of months sometime the in good time when changes species of start again.

SoonpayoN     2018-11-09 05:06:11
hello all. thanks for approved.

qasdix     2018-11-24 15:01:31
hello all users. i am quas wenkis from mali.

qasdix     2018-11-24 19:17:04
can i help us with this site hm??

:

:

captcha

 

Tyxo.bg counter